โปรแกรมระบบ SAP อนดบหนงของโลก

ทรยฟอรส (Triforce) เปนพนธมตรกบซอฟทแวรผนาอนดบหนงของโลก เพอนาเสนอ โปรแกรมระบบ SAP Business ByDesign ซงเปน โปรแกรม ระบบ Cloud ERP สาเรจรป อยบนฐานขอมล HANA ของ SAP ทจะชวยจดการขอมลของ องคกรไดอยางเปนระบบมากทสด 

SAP BYD เปน โปรแกรม ระบบ ERP สาเรจรป แบบ suite-in-a box ซงไดมการรวมระบบงานทกสวนทองคกรตองใชไวครบ ถวน นอกจากนน กระบวนการทางานในระบบยงเปนไปตาม Best Practice ซง โปรแกรมระบบ SAP ไดจากประสบการณ ในการทางานกบองคกรชนนาของโลกมากวา 40 ป ตงแตในสวนของระบบบรหารความสมพนธลกคา ระบบขาย ระบบจด ซอ ระบบบรหารความสมพนธคคา ไปจนถง ระบบบรหารงานโครงการ ระบบบรการและสญญา ระบบบญชการเงน และ ระบบทรพยากรบคคล โดยระบบดงกลาวทงหมดนจะม โปรแกรม ระบบ Cloud ERP สาเรจรป ชวยลดความซาซอนของขอมล ทาใหการจดเกบเปนไปอยางมระเบยบ สามารถเรยกดและตรวจสอบขอมลไดอยางมประสทธภาพและแมนยามากทสด 

ดวยเทคโนโลยแบบคลาวน และ ฐานขอมลทเปยมดวยพลง Hana In-memory องคกรสามารถใช โปรแกรม ระบบ ERP สาเรจรป ไดงาย อยางรวดเรว ในทกท ทกเวลา ผานทางอนเตอรเนต หรอแอพบนมอถอ โดยไมตองเสยเวลานานในการวาง ระบบ และเชอมตอกบระบบงานอนๆ นอกจากนน โปรแกรมระบบ SAP BYD ยงมระบบวเคราะหขอมลอยในตว ใหคณ สามารถเขาถงขอมลเชงลกและเชงวเคราะห ไดผานทางมอถอ หรอ iPad ได โดยไมตองมคาใชจายเพมเตม 

โปรแกรมระบบ SAP BYD ถกออกแบบมาเพอรองรบการเตบโตขององคกร โดยมผใชงานกวา 120 ประเทศทวโลก และ รองรบการจดทารายงานภาษตามขอบงคบของแตละประเทศ ระบบรองรบการทางานแบบไมจากดบรษท และรองรบการทา บญชตามมาตรฐานตางๆ โปรแกรมระบบ SAP BYD กาจดขนตอนในการตดตงระบบ อพเกรด รวมทงการสารองขอมล โดย งานทงหมดน ทาง โปรแกรมระบบ SAP จะเปนผบรหารจดการให เพอใหคณ สามารถบรหารขอมลภายในองคกรอยางราบ รนและ มงมนกบการขยายธรกจทคณชานาญไดอยางเตมท

ERP
ERP

ระบบบัญชีการเงิน

 • เชื่อมต่อข้อมูลกับทุกระบบงาน รวมทั้งช่วยให้คุณบริหารเงินสดได้ผ่านระบบ Cash & Liquidity
 • ตรวจสอบและติดตามกระบวนการด้านการเงิน และการบัญชี
 • แสดงข้อมูลการเงิน และผลประกอบการขององค์กร ผ่าน iPad และเว็บ

ระบบห่วงโซ่อุปทาน

 • ช่วยปรับปรุงการจัดการระหว่างอุปสงค์ และอุปทาน
 • เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างลูกค้าและคู่ค้าได้ดีขึ้น
 • รองรับ workflow และการทำงานแบบอัตโนมัติ

ระบบผลิต

 • เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งระบบ ลดต้นทุน และผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
 • ทำงานร่วมกับระบบบริหารโครงการ (Project Management) ระบบคลังสินค้า (Warehouse) และระบบขนส่ง (Logistics)

ระบบจัดซื้อ

 • ช่วยให้พนักงานจัดการขอซื้อได้เอง ผ่านระบบแบบ Self -Service
 • จัดทำและรองรับกระบวนการขอใบเสนอราคา (RFQ) ได้โดยอัตโนมัติ
 • ลดขั้นตอนการทำงานผ่านระบบ automation
 • วิเคราะห์และวัดผลการดำเนินงานของคู่ค้าและผู้ขายได้ง่าย

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

 • ช่วยให้องค์กรจัดการกับทรัพยากรบุคคล งานธุรการ และการบันทึกเวลาทำงานได้ง่าย ผ่านระบบ Employee Self-Service (ESS)
 • จัดการกับทักษะ (skills) ของหนักงานและทำงานร่วมกับระบบบริหารงานโครงการ (Project Management)
 • รองรับการบันทึกเวลาทำงานด้วย ระบบ Timesheet & ระบบเบิกค่าใช้จ่าย Expense ผ่านทั้งทางเว็บหรือมือถือ

ระบบริหารงานโครงการ 

 • ช่วยในการบริหารงานโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งแบบซับซ้อนและเรียบง่าย ช่วยให้การประสานงานเป็นเรื่องง่าย จัดการทีมงาน สามารถติดตามความคืบหน้าและสถานะของโครงการได้แบบเรียลไทม์
 • เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับ MS Project
 • ติดตามและตรวจสอบ รายได้และค่าใช้จ่าย ข้อมูลทางการเงิน การจัดซื้อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งแจ้งเตือน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ระบบจัดจำหน่าย

 • ช่วยพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
 • ลดการเก็บสต็อกสินค้ามากเกินไป ซึ่งทำให้ต้นทุนสูง และช่วยให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • ทำงานร่วมกับระบบ POS, PMS, Barcode และอื่นๆได้

ระบบเพิ่มเติม

 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ที่องค์กรมี (Open-integration)
 • มีเครื่องมือในการพัฒนาระบบเพิ่มเติม (SDK toolkits) เพื่อให้คุณสามารถดัดแปลงหรือสร้างแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมได้เอง
 • มีแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้ ซึ่งพัฒนาโดย SAP partner จากทั่วโลก เพื่อรองรับความต้องการธุรกิจเฉพาะด้าน และสามารถดาวโหลดมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

SAP BYD – Trusted by Growing Businesses Around the World

ERP
ERP
ERP