Expense Management

Infor Expense Management (Infor XM) ช่วยองค์กรลดต้นทุนและเวลาในการจัดการกับการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายอันไม่สมควร ตรวจสอบงบประมาณและอนุมัติก่อนการเดินทาง และบันทึกเวลาการทำงานได้ โดยใช้งานได้ผ่านทางเว็บหรือมือถือ

ประโยชน์ของ

 • เป็นระบบ Web Base และทำงานผ่านทางมือถือ iPhone/iPad, Blackberry และ Android ได้ ทำให้พนักงานเบิกค่าใช้จ่ายได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งผู้บริหารสามารถตรวจสอบและอนุมัติผ่านทางมือถือได้
 • ระบบมีการกำหนดค่าเบื้องต้น เช่น ประเภทค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์การใช้จ่าย สกุลเงินมาแล้ว ทำให้ใช้เวลาในการวางระบบสั้น ต้นทุนต่ำ และรองรับการใช้งานสำหรับองค์กรที่มีหลายบริษัท
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบัญชี ระบบทรัพยากรบุคคล และระบบอื่นๆ ที่องค์กรมี เช่น ระบบเงินเดือน (Payroll) เพื่อไม่ให้ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน และดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • ลดงานบัญชี และงานธุรการ ช่วยในการจัดทำรายงานและวางแผนงบประมาณ โดยระบบสามารถรองรับการเบิกจ่ายได้ไม่จำกัดสกุลเงิน  ตรวจสอบนโยบายการเบิกจ่ายขององค์กร  การตรวจสอบงบประมาณก่อนการอนุมัติ และ การสแกนเอกสารแนบ
 • ให้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เช่น
  • งบประมาณคงเหลือ ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
  • การเบิกจ่ายตาม supplier (ตั๋วเครื่องบิน/ โรงแรม/ รถเช่า)
  • ค่าใช้จ่ายตามนโยบายการเดินทางขององค์กร
  • รายการที่น่าสงสัย หรือไม่เบิกตามนโยบาย
Best incident management