Infor dEPM (Dynamic Enterprise Performance Management) เป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด ซึ่งทรัยฟอร์ส ได้นำเสนอความสามารถทั้งในส่วนของ BI และ Financial Performance Management เข้าด้วยกัน

ระบบทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีการเงิน SunSystems หรือ ระบบบัญชีการเงินอื่นๆ รวมทั้งระบบภายในอื่นๆที่องค์กรใช้งานอยู่เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและจัดทำงบประมาณได้

Infor dEPM ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ และรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านทางอินเตอร์เน็ต สร้างฐานข้อมูลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรแน่ใจได้ว่าทุกคนทำงานอยู่ในข้อมูลเวอร์ชั่นเดียวกัน นอกจากนั้น ระบบยังมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ รวมถึงมีการทำงานแบบ workflow มีขั้นตอนการอนุมัติ และใช้งานผ่านหน้าจอ Microsoft Excel ซึ่งผู้ใช้งานคุ้นเคยได้

ระบบจัดทำงบการเงินรวม

Infor dEPM รองรับการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าแต่ละบริษัทในเครือจะใช้ระบบบัญชีการเงิน  ผังบัญชี หรือระบบ ERP ที่ต่างกัน

ข้อมูลจะถูกรวบรวมและปรับตามมาตรฐานทั้งของแต่ละประเทศ และมาตรฐานสากล เช่น GAAP, Sarbanes-Oxley, และ IFRS และเก็บไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ Excel  นอกจากนั้น ข้อมูลงบการเงินรวม ยังสามารถเปรียบเทียบกับตัวเลขงบประมาณ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานได้   โดยข้อมูลต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชี

business budget planning

ระบบวางแผนและงบประมาณ

Infor dEPM รองรับเวอร์ชันการจัดทำงบประมาณและเวอร์ชันไม่จำกัด การวางแผนงบประมาณธุรกิจ โดยรวบรวมแผนงานจากหน่วยงานต่างๆ ไว้ด้วยกัน และลดข้อผิดพลาดจากการใช้ Excel ในการจัดทำงบประมาณและการจัดเก็บข้อมูลหลายเวอร์ชันที่ทำให้การแก้ไขและตรวจสอบทำได้ยาก

ตัวเลขงบประมาณ รวมทั้งคำอธิบาย สามารถถูกบันทึกและเรียกขึ้นมาเพื่อดูที่มาที่ไป โดยข้อมูลทั้งหมดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน ระบบประกอบด้วยฟังก์ชั่นงานพร้อมใช้ ในการจัดทำงบประมาณ เช่น automatic roll-ups, calculations, รองรับการทำแผนหลายสกุลเงิน (multiple currencies), หลายบริษัท (multi-companies), และรองรับทั้งการจัดทำงบประมานของ งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss) และงบดุล (Balance Sheet).

นอกจากนั้น ยังสามารถแสดงผลเปรียบเทียบระหว่างตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง (Actual) เปรียบเทียบกับ ตัวเลขงบประมาณ (Budget) หรือ การพยากรณ์ (Forecast) ได้ผ่านทาง dashboard และมือถือ

ประโยชน์ของระบบ Infor dEPM Budgeting & Planning

 • ลดเวลาในการจัดทำงบประมาณ และรวบรวมข้อมูล
 • ขจัดปัญหาในการจัดการกับเอกสารหลายๆเวอร์ชั่น
 • คำนวณ กระจาย ปันส่วนตัวเลขให้อัตโนมัติ รวมทั้งแปลงค่าสกุลเงิน เพื่อลดความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือ
 • ตรวจสอบการส่งงบประมาณของแผนกต่างๆ ให้เป็นตามเวลาที่กำหนด แจ้งเตือน และตรวจสอบผลการทำงานจริง เปรียบเทียบกับงบประมาณ
 • รองรับการวางแผนสินทรัพย์ เงินเดือน และทรัพยากรบุคคล
 • ตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อจะได้จัดการแก้ไขได้ทันท่วงที
 • รองรับการปรับงบประมาณ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน และสื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรทราบ
 • ใช้ข้อมูลจากการวางแผนและงบประมาณ เพื่อการประมาณการที่ถูกต้องมากขึ้น

ประโยชน์ของระบบ Infor dEPM Financial Consolidation

 • รองรับมาตรฐานบัญชีทั้งของประเทศไทย และของสากล เช่น GAAP, FASB, IAS, IFRS, และ Sarbanes-Oxley
 • ลดเวลาการจัดทำงบการเงินรวมและลดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลจากแต่ละบริษัท
 • จัดทำรายงาน และแปลงค่าสกุลเงิน รวมถึงแสดงผลกระทบจากการแปลงค่าเงินได้อัตโนมัติ
 • รองรับการปรับปรุงรายการตามสัดส่วนผู้ถือหุ้น การปรับโครงสร้างการถือหุ้น  บันทึกรายการระหว่างกัน และรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ  รวมทั้งปันส่วนค่าใช้จ่ายได้
 • รวบรวมข้อมูลได้หลายมุมมอง เช่นตามภูมิภาค กลุ่มผลิตภัณฑ์ และเปรียบเทียบตามช่วงเวลาต่างๆ เช่นเดือน ปี ไตรมาสได้
 • ใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนและ ประมาณการได้แม่นยำยิ่งขึ้น